Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt

Zoekveld

ANBI en transparantie

KAS-Vital streeft ernaar transparant te zijn in haar doen en laten; de stichting heeft een ANBI-status, waardoor uw gift ook aftrekbaar is van de belasting. Op deze pagina vindt u alle gegevens over KAS-Vital die vanwege die status bekend moeten zijn.

DOELSTELLING:
Vanuit christelijke visie kwetsbare gezinnen en personen begeleiden en ondersteunen waar persoonlijke betrokkenheid en welzijn centraal staan.
Het werven, toerusten en ondersteunen van vrijwilligers ten einde ze in staat te stellen activiteiten in gang te zetten en uit te voeren die zal leiden tot lichamelijke, geestelijke, emotionele en sociale welzijn van de doelgroep.

ALGEMENE GEGEVENS:
Naam ANBI: Stichting KAS-Vital
Adres: Claremaheerd 47; 9736 LC Groningen
Telefoon: 0640841198
E-mail: info@kasvital.nl
K.v.K.: 65021339
RSIN nummer: 855949594

KAS-Vital heeft een bestuur dat maandelijks bij elkaar komt samen met de coördinatoren; het bestuur is eindverantwoordelijk, denkt mee over de gang van zaken bij KAS-Vital en ondersteunt bij het aanvragen van subsidie, fondsen en overige financiële zaken.
Onze bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Dhr. E.F. Jansen
Secretaris: Mevr. M. Martijn
Penningmeester: Mevr. N. Tearr-Marcos

BELONINGSBELEID.
Leden van het bestuur en vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.
De twee coördinatoren die werkzaam zijn bij KAS-Vital hebben samen een betaald dienstverband van 0,8 fte en vallen niet onder een cao. Voor de salariëring wordt gebruik gemaakt van de salarisschalen van Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

AANPAK
KAS-Vital biedt kosteloos ondersteuning door middel van allerlei activiteiten en bijeenkomsten en door het bieden van praktische hulp. Met onze ondersteuning trachten we gezinnen/personen te helpen om op eigen kracht tot antwoorden of oplossing te komen. Het gaat meestal om gezinnen en personen die vast zijn gelopen of vast dreigen te lopen en die vaak niet in staat zijn om zelf adequate hulp te organiseren. De persoon/gezin in kwestie blijft wel zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken.
Hulpvragers die andere hulp nodig hebben, verwijzen wij door naar samenwerkende instanties voor zover deze rechtstreeks of indirect ten goede komen aan de doelgroep.
Aangezien de doelgroep vaak niet over financiële middelen beschikt om deze ondersteuning te bekostigen, trachten we dit te doen door grotendeels te werken met vrijwilligers en door het werven van fondsen, subsidies en andere (wettige) middelen die het doel van St. KAS-Vital kunnen bevorderen.
Stichting KAS-Vital beoogt niet het maken van winst

ACTIVITEITEN:
- Vrije inloop uren (maandag tot en met donderdag van 13.00 uur -14.30 uur)
- Wekelijkse bijeenkomsten/workshops voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar
- Maandelijkse intervisie/trainingen voor vrijwilligers
- Themabijeenkomsten en (kook)workshops voor ouders (1x per kwartaal)